Organizator

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Patronat

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Partner

Regulamin konkursu „Orzeł innowacji”

Celem konkursu jest wybór firm, które od początku 2015 roku wprowadziły interesujące działania innowacyjne, zarówno w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, wdrażając np. usprawnienia technologiczne, czy też nowe modele biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach. Dodatkową Kategorią Konkursu jest wybór Innowatora Stulecia. Kandydatury mogą zgłaszać czytelnicy Rzeczpospolitej oddając głos poprzez formularz zgłoszeniowy. Wyboru Innowatora Stulecia dokona Kapituła Konkursu. Kandydat na Innowatora Stulecia powinien spełniać następujące warunki: urodzić się w Polsce i poprzez wprowadzenie innowacji przyczynił się do rozwoju Polskiej Innowacji, polskiego i światowego biznesu od 1918 roku.

 1. Organizatorem konkursu jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478681, NIP: 5220103673, nr REGON: 0000660475, o kapitale zakładowym w wysokości 6 832 000,00 złotych, w całości opłaconym
 2. Konkurs prowadzony będzie przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, wydawanego przez Organizatora.
 3. Udział w konkursie mogą brać udział firmy spełniające wymogi konkursu, które same przysłały zgłoszenia wdrożonych innowacji lub zostały zgłoszone przez firmy i organizacje.
 4. Warunki przystąpienia do konkursu
  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie firmy zarejestrowane w Polsce.
  • Zgłaszana innowacja musiała zostać wdrożona od 1 stycznia 2015 r. do dnia zgłoszenia.
  • Zgłoszenie musi zawierać również oświadczenie, że innowacyjny projekt firmy jest oryginalny i nie został nigdzie wcześniej wdrożony.
 5. Na podstawie zgłoszeń, wyboru zwycięzcy dokonuje kapituła wybrana przez redakcję Rzeczpospolitej – Organizatora.
 6. Audytorem Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., który sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu („Audytor Konkursu“).
 7. Organizator lub Audytor Konkursu może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator lub Audytor Konkursu może też wystąpić do kandydatów o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.
 8. Kandydatury na adres wskazany w ogłoszeniach Organizatora można składać od 26.06.2018 do 16.10.2018. Ostateczny termin zbierania kandydatur do nagrody może ulec zmianom.
 9. Nagrodę stanowi dyplom i tytuł „Orzeł innowacji“.
 10. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Kapituła ma decydujący głos wyboru.
 11. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie firm uczestniczących w Konkursie.
 12. Wszelkie spory wynikające z Regulaminem rozstrzygane będą wyłącznie przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
 13. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu (rp.pl/orzelinnowacji).
 15. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 18. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 20. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Audytora Konkursu
 21. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem rp.pl/orzelinnowacji
 22. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
 23. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach konkursu.
  Przez czynność przystąpienia do konkursu firmy-Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że przedstawiciele firm (członkowie zarządu i inni przedstawiciele firm), których dane zostały przekazane Administratorowi zostali o tym powiadomieni i wyrazili zgodę na ich administrowanie (przetwarzanie) ich danych osobowych.
 24. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 25. Regulamin jak i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu Rzeczpospolitej (rp.pl/orzelinnowacji).